فهرست وسایل حفاظت فردی قابل تست و تعداد نمونه مورد نیاز

بسمه تعالی

فهرست وسایل حفاظت فردی قابل تست و تعداد نمونه مورد نیاز

ردیف

نوع کالا

تعداد نمونه مورد نیاز برای تست

1

کلاه ایمنی

 5عدد

2

گوشی ایمنی

3عدد

3

کفش ایمنی

به اضای هرتست 2جفت

4

دستکش ایمنی

2جفت

5

محافظ چشم وصورت

2عدد

6

محافظ سقوط از ارتفاع

اعدد

7

کفپوش عایق برق

یک قطعه 30×30 سانتی متر