ارتباط مستقیم با رئیس مرکز

تلفن مستقیم:  66695980

آدرس پست الکترونیک:  headmarkaz@mcls.gov.ir