برگزاری جلسه تدوین دستورالعمل آیین نامه آموزش ایمنی کارگران، کارفرمایان و کارآموزان

برگزاری جلسه تدوین دستورالعمل آیین نامه آموزش ایمنی کارگران، کارفرمایان و کارآموزان
در روز دو شنبه مورخ 1401/03/23 ، جلسه تدوین دستورالعمل آیین نامه آموزش ایمنی کارگران، کارفرمایان و کارآموزان با حضور نمایندگان کانون های عالی کارگران و کارفرمایان ، اداره کل بازرسی کار و مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار در محل سالن کنفرانس مرکز تشکیل شد و درخصوص موضوع ماده 9 آیین نامه آموزش ایمنی بحث و تبادل نظر و تصمیم گیری انجام شد.
۲۵ خرداد ۱۴۰۱ ۰۹:۱۰
کد خبر : ۲۷۳,۵۷۰