اطلاعیه در خصوص گواهی ایمنی موضوع تصویب نامه تامین اجتماعی جایگاه ها

اطلاعیه در خصوص گواهی ایمنی موضوع تصویب نامه تامین اجتماعی جایگاه ها

در اجرای وظایف مصرح در مواد 1-ط، 1-ظ، 5، 6، 7 و 12تصویب­ نامه شماره 57135/ت53407هـ 11/05/96 هیات محترم وزیران با عنوان «نحوه تامین ایمنی جایگاه ­های عرضه فرآورده­ های نفتی و گاز طبیعی فشرده به خودروها» و اصلاحیه آن (تصویب­ نامه شماره 3632/ت57074هـ مورخ 20/01/99) به آگاهی می­ رساند:

1-    مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی (حقوقی/حقیقی) که در هر 2 زمینه تخصصی «ایمنی برق» و «بررسی، مشاوره و ارزیابی سیستم­ های اعلام و اطفاء حریق» پروانه صلاحیت دارند مجری صدور گواهی ایمنی در جایگاه هستند. فهرست این گروه از اشخاص در نشانی اینترنی: https://crtosh.mcls.gov.ir/fa/asamimoshaveran آورده شده است.

2-    تعرفه خدمات (موضوع ماده 7 تصویب­ نامه) بر اساس تعداد دیسپنسر با ترتیبات زیر تعیین می­ شود:

2-1-        به ازای هر دیسپنسر در جایگاه مبلغ 1/000/000 ریال (از قرار  500/000 ریال برای بررسی سیستم ایمنی برق و 500/000 ریال برای بررسی سیستم اعلام و اطفاء حریق) منظور می­ گردد، به رقم حاصل مبلغ 2/000/000 ریال به عنوان تعرفه ارائه خدمات کارشناسی و الزامات عمومی ایمنی مرتبط با زمینه های تخصصی اضافه خواهد شد.

2-2-        رقم مذکور شامل مراجعه اولیه و یکبار مراجعه جهت بررسی رفع نواقص احتمالی می­باشد.

2-3-        چنانچه نیاز به مراجعات مکرر جهت رفع نواقص بعدی (بیش از یکبار مراجعه جهت رفع نقص) باشد؛ 10% به ازای هر مراجعه به مبلغ قرارداد اضافه خواهد شد.

2-4-        هزینه ایاب و ذهاب مشاور/مشاوران بر عهده کارفرما می­باشد.

2-5-        برای خدمات خارج از اقامتگاه قانونی شخص/شرکت؛ به ازای هر کیلومتر بعد مسافت؛ 10/000 ریال به مبلغ محاسبه شده اضافه می ­شود.

گواهی­ های ایمنی در اجرای ماده 12 تصویب­ نامه باید به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان (برای جایگاه­های عرضه فرآورده­های نفتی و گاز طبیعی فشرده)، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه (برای جایگاه­ های عرضه فرآورده ­های نفتی)، شرکت گاز استان (برای  جایگاه های عرضه گاز طبیعی فشرده) و مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار (برای جایگاه­ های عرضه فرآورده­ های نفتی و گاز طبیعی فشرده) ارسال شوند.

 

۲۵ اسفند ۱۳۹۹ ۱۳:۴۶
کد خبر : ۲۳۶,۴۷۳