قابل توجه کلیه مجریان آموزشی و مدرسان ایمنی ذیصلاح کشور

قابل توجه کلیه مجریان آموزشی و مدرسان ایمنی ذیصلاح کشور

 مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار به منظور تسهیل در امور و پیشگیری از توقف در روند اجرای دوره های آموزش ایمنی ، مجوز کلیه مجریان ذیصلاح برگزاری دوره های آموزشی و همچنین مدرسان صاحب صلاحیت در امر تدریس در دور های مزبور را در سامانه آموزش ایمنی ذیل سامانه جامع روابط کار،  تا پایان اردیبهشت ماه سال 1400 تمدید نمود ه است.

بدین ترتیب مجریان و مدرسان مطروحه می توانند  بر اساس زمینه های دارای مجوز، به متقاضیان در قالب سامانه مورد نظر، اقدام به ارایه خدمات آموزشی نمایند 

۲۵ اسفند ۱۳۹۹ ۱۳:۲۵
کد خبر : ۲۳۶,۴۷۱