دریافت گواهینامه پایان دوره آموزش ایمنی برق

دریافت گواهینامه پایان دوره آموزش ایمنی برق

بدینوسیله به اطلاع شرکت کنندگان در دوره آموزش ایمنی برق (از تاریخ : 99/04/08  لغایت: 99/04/10) می رساند گواهینامه مربوطه آماده تحویل می باشد لطفاً جهت دریافت گواهینامه خود، حداکثر ظرف مدت یک ماه به این مرکز مراجعه نماییدشایان ذکر است متقاضیان محترم معرفی شده از شرکت ها و صنایع، می بایست معرفی نامه جهت دریافت گواهینامه خود به همراه داشته باشند.

۲ شهریور ۱۳۹۹ ۰۹:۲۱
کد خبر : ۲۱۶,۲۴۲