دریافت گواهینامه پایان دوره آموزش اصول ایمنی وبهداشت کار

دریافت گواهینامه پایان دوره آموزش اصول ایمنی وبهداشت کار

بدینوسیله به اطلاع شرکت کنندگان در دوره آموزش اصول ایمنی وبهداشت کار (از تاریخ : 98/11/12  لغایت: 98/11/16) می رساند گواهینامه مربوطه آماده تحویل می باشد لطفاً جهت دریافت گواهینامه خود، حداکثر ظرف مدت یک ماه به این مرکز مراجعه نماییدشایان ذکر است متقاضیان محترم معرفی شده از شرکت ها و صنایع، می بایست معرفی نامه جهت دریافت گواهینامه خود به همراه داشته باشند.

۳ تیر ۱۳۹۹ ۱۰:۰۶
کد خبر : ۲۰۷,۷۷۸