دریافت گواهینامه پایان دوره آموزش ایمنی داربست ها و کار در ارتفاع

دریافت گواهینامه پایان دوره آموزش ایمنی داربست ها و کار در ارتفاع

بدینوسیله به اطلاع شرکت کنندگان در دوره آموزش ایمنی داربست ها و کاردرارتفاع  (ازتاریخ 98/9/10 تا 98/9/12) می رساند گواهینامه مربوطه آماده تحویل می باشد لطفاً جهت دریافت گواهینامه خود، حداکثر ظرف مدت یک ماه به این مرکز مراجعه نماییدشایان ذکر است متقاضیان محترم معرفی شده از شرکت ها و صنایع، می بایست معرفی نامه جهت دریافت گواهینامه خود به همراه داشته باشند.

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۸:۱۵
کد خبر : ۲۰۱,۵۶۴