دریافت گواهینامه پایان دوره آموزش شناسایی خطرات وارزیابی ریسک

دریافت گواهینامه پایان دوره آموزش شناسایی خطرات وارزیابی ریسک

بدینوسیله به اطلاع شرکت کنندگان در دوره آموزش شناسایی خطرات وارزیابی ریسک  (از تاریخ : 98/10/07  لغایت: 98/10/09) می رساند گواهینامه مربوطه آماده تحویل می باشد لطفاً جهت دریافت گواهینامه خود، حداکثر ظرف مدت یک ماه به این مرکز مراجعه نماییدشایان ذکر است متقاضیان محترم معرفی شده از شرکت ها و صنایع، می بایست معرفی نامه جهت دریافت گواهینامه خود به همراه داشته باشند.

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۸:۱۳
کد خبر : ۲۰۱,۵۶۲