قابل توجه موسسات و انجمن های دارای مجوز برگزاری دوره های ایمنی عمومی

قابل توجه موسسات  و انجمن های دارای مجوز برگزاری دوره های ایمنی عمومی

باتوجه به بارگذاری و ارسال مستندات دوره های آموزشی برگزارشده در سامانه آموزش ایمنی و  لزوم رعایت آیین نامه آموزش و دستورالعمل ها و اجرای ضوابط مربوطه،  ترتیبی  اتخاذ گردد تا اهتمام لازم بر اجرای موارد ذیل انجام پذیرد.

1- ثبت مشخصات و اطلاعات مربوط به شرکت کنندگان به صورت دقیق و بدون هرگونه اشتباه تایپی انجام شده و کنترل لازم قبل از ارسال صورت پذیرد.

2- اسامی شرکت کنندگان مندرج در لیست حضور و غیاب به صورت واضح و با فونت خوانا درج شده و فاقد هرگونه قلم خوردگی بوده، به امضاء مدرس و همچنین تاییدیه رابط آموزشی اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان، رسیده باشد.

3- اطلاعات مربوط به برنامه آموزشی دوره ها مشتمل بر نام دوره ،کد دوره، تاریخ برگزاری، زمان دقیق برگزاری (روز و ساعت) و سرفصل های مربوط به هر روز به تفکیک در فرم مربوطه قید گردد.

4- واریز هزینه های مربوط به هر دوره به صورت مجزا صورت گرفته و تصویر فیش بارگذاری شده به صورت واضح و براساس ضوابط بانکی( مهربانک و ثبت ماشینی و..)باشد، همچنین نسبت به ارسال اصل فیش بانکی دوره در اسرع وقت  به این مرکز اقدام لازم انجام پذیرد.

لازم به ذکر است این مرکز نسبت به بررسی مدارک ارائه شده خارج از ضوابط اعلامی هیچگونه تعهدی نداشته و مسؤلیت عدم رعایت دستورالعمل ها متوجه مؤسسات مجری دوره می باشد.

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۳:۴۰
کد خبر : ۲۰۱,۵۲۰