تمدید مجوز موسسات و مراکز آموزشی دارای صلاحیت از مرکز تا پایان خرداد ماه سال1399

تمدید مجوز موسسات و مراکز آموزشی دارای صلاحیت از مرکز تا  پایان خرداد ماه سال1399

باتوجه به شرایط موجود و برای پیشگیری از مراجعات حضوری و همچنین در راستای تسهیل امور و حفظ سلامت عمومی، مؤسساتی که تا پایان سال جاری از این مرکز دارای مجوز معتبر می باشند. در چارچوب آیین نامه آموزش ایمنی پیمانکاری و همچنین شیوه نامه های مترتب آن، اعتبار مجوز آنها تا پایان خرداد ماه سال1399 تمدید می گردد. بدیهی  است که پس از تاریخ مذکور تمدید مجوز تابع مقررات و دستورالعمل های مرکز خواهد بود.

۱۹ اسفند ۱۳۹۸ ۱۰:۰۸
کد خبر : ۱۹۵,۳۵۸