قابل توجه اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی صلاحیت تدریس و برگزاری دوره

قابل توجه اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی صلاحیت تدریس و برگزاری دوره

با توجه به حجم مدارک ارسالی و ضرورت بررسی دقیق و ساماندهی مدارک دریافتی و نظر به ضرورت اقدامات پیشگیرانه اعلامی برای جلوگیری از شیوع کرونا ویروس، اخذ هرگونه اوراق و مدارک اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی صلاحیت تدریس و برگزاری دوره؛ از تاریخ 98/12/7 تا پایان سال جاری مقدور نمی باشد. بدیهی است زمان اخذ مدارک متعاقباً از طریق همین تارنما اعلام خواهد شد.

۷ اسفند ۱۳۹۸ ۱۸:۴۰
کد خبر : ۱۹۴,۰۷۴