برگزاری دوره آموزش تخصصی مستندسازی و تشریح الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار(ISO 45001)

برگزاری دوره آموزش تخصصی مستندسازی و تشریح الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار(ISO 45001)

بدینوسیله به اطلاع شرکت کنندگان در دوره آموزش تخصصی مستندسازی و تشریح الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار(ISO 45001) (از تاریخ : 98/11/05 لغایت 98/11/08) می رساند گواهینامه مربوطه آماده تحویل می باشد لطفاً جهت دریافت گواهینامه خود، حداکثر ظرف مدت یک ماه به این مرکز مراجعه نماییدشایان ذکر است متقاضیان محترم معرفی شده از شرکت ها و صنایع، می بایست معرفی نامه جهت دریافت گواهینامه خود به همراه داشته باشند.

۵ اسفند ۱۳۹۸ ۱۱:۲۶
کد خبر : ۱۹۳,۷۲۸