عنوان خبربرگزاري دوره هاي آموزشي "آشنايي با روش اجرائي تدوين استاندارد هاي ملي ايران" و " نحوه نگارش استاندارد هاي ملي" در محل مركزتحقيقات و تعليمات حفاظت فني و بهداشت كار
(شاخه: ديگر...)
ارسال شده توسط مقصودلو
چهارشنبه 14 تير 1396 - 08:24:07


در راستاي تقويت تعاملات فرابخشي و استفاده بهينه از ظرفيت ها و توانمندي هاي دستگاه هاي وظيفه مدار از جمله سازمان ملي استاندارد، كارگاه هاي آموزشي يك روزه با عناوين " آشنايي با روش اجرائي تدوين استاندارد هاي ملي ايران " و " آشنايي با نحوه نگارش استانداردهاي ملي " در محل مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت فني و بهداشت كار و با حضور كارشناسان مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت فني و بهداشت كار ستاد، كارشناسان گروه هاي تحقيقاتي و آموزشي اقطاب صنعتي كشور و بازرسان محترم كار برگزار گرديد. اين كارگاه هاي آموزشي با هدف آشنايي با مراحل تدوين استاندارد هاي مرتبط با تجهيزات و صنايع در زمينه ارتقاي سطح ايمني در كارگاه هاي كشور برگزار گرديد.

اميد است تدوين استاندارد هاي ملي در حوزه ايمني كار و حفاظت فني و همچنين افزايش تعاملات دستگاه هاي وظيفه مدار، بستر لازم را در جهت ارتقاي ايمني و كاهش حوادث ناشي از كار فراهم نمايد.
این خبر از طرف مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت فنی و بهداشت كار
( http://crtosh.mcls.gov.ir/news.php?extend.9687 )